Kituo Cha Katiba – Център за конституционно развитие на Източна Африка

Kituo Cha Katiba е насочен към проблема с незачитането на конституциите от страна на правителствата в Източна Африка, което води до съвкупност от нарушения на човешките права, маргинализация, потисничество, гражданско неподчинение и преврати. Като мозъчен тръст, Kituo Cha Katiba осигурява критична и актуална информация на населението на Източна Африка за конституционализма, доброто управление и демократичното развитие.

Появата на Kituo Cha Katiba през 1997 г. е логично следствие ота историческата възможност за народите на Източна Африка да променят обществения договор със своите правителства. След отварянето на политическото пространство за демократизация в Източна Африка и Африка като цяло, хората трябва постепенно да се научат да държат правителствата си отговорни и и да защитават своите граждански права и социални нужди.

Учредителите на Kituo Cha Katiba са наясно, че за появата на култура на конституционализъм се изисква организационен апарат и стратегически фокус. За да направят практически напредък поръчаха консултации от Центъра за фундаментални изследвания (CBR), които ползват различни респонденти в Кения, Уганда и Танзания. Процесът стартира с основна цел за насърчаване на активното участие на гражданското общество в доброто управление и демократичното развитие. В развитието на този процес се изгражда и културата на конституционализма.

От 1999 г. в Източна Африка, Договора за създаване на Източноафриканската общност потвърждава значението Kituo Cha Katiba като регионален орган, с акцент върху научните изследвания, документацията, работа в мрежа и застъпничество на конституционализма, доброто управление и демократичното развитие.

Стратегически цели на Kituo Cha Katiba:

  • Напредък в развитието на процесите за правене на конституция, конституционализъм и демократично управление чрез основни, сравнителни и приложни изследвания.
  • Анализ на състоянието на най-съвременните изследвания на различните измерения на конституционализма и демократично управление в региона.
  • Насърчаване на ценностите и на култура на равнопоставеност и конституционализъм и равнопоставеността на половете в целия Източно-африкански регион.
  • Маркиране и справяне с тежкото положение на необлагодетелстваните социални, културни, икономически и политически групи в региона, включително малцинствата, бежанците и хората с увреждания.
  • Публикуване и разпространение на събраните данни чрез механизма на семинари, работни срещи и конференции, както и насърчаване използването на нови форми на медии и електронни технологии за развитие на обществения дебат и диалог.
  • Създаване и поддържане на списък от лица и институции, ангажирани с идеалите на конституционализма и демократично управление.
  • Насърчаване, подкрепа и улесняване на реформата на училищни и университетски програми, включващи аспекти, свързани със запознаването с конституцията, конституционализма и демократично управление.
  • Действа като регионален пазител на конституционализма и демократично управление.